OGŁOSZENIE

Z A P R O S Z E N I E

Zapraszamy na Sprawozdawcze Walne Zebranie członków SUDL w Szczutowie, które odbędzie się w dniu 04.05.2024r. o godz. 11.00 w BARZE u p. Marka Gajdki.  W przypadku braku kworum w pierwszym terminie ustala się drugi termin o godz. 11.15 tego samego dnia.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
  2. Wybór przewodniczącego, protokolanta oraz członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej  i Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Ukonstytuowanie się Komisji Statutowych.
  4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i Zarządu z 2023r.
  5. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023.
  7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023.
  8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie zebrania.

Zarząd SUDL