Regulamin obrad Stowarzyszenia

Regulamin Obrad Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Użytkowników Działek Letniskowych w Szczutowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy reguluje między innymi sprawy zwoływania i prowadzenia obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, sprawy wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, określa Organy Walnego Zebrania, sposób podejmowania uchwał.

§ 2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Użytkowników Działek Letniskowych w Szczutowie.

2. Walnym Zebraniu – należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia.

4. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

5. Członkach funkcyjnych władz Stowarzyszenia – należy przez to rozumieć członków funkcyjnych zarządu Stowarzyszenia w osobach Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

6. Przewodniczącym obrad – należy przez to rozumieć prowadzącego obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia stosownie do postanowień § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu.

7. Czynne prawo wyborcze– należy przez to rozumieć prawo kandydowania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia.

8. Bierne prawo wyborcze – należy przez to rozumieć prawo do wybierania organów Stowarzyszenia.

9. Zwykła większość głosów – należy przez to rozumieć taką liczbę głosów kiedy liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw”, głosów wstrzymujących nie liczy się.

10. Bezwzględna większość głosów – należy przez to rozumieć taką liczbę głosów „za” która stanowi co najmniej pierwszą liczbę całkowitą po połowie ważnie oddanych głosów.

11. Głosowanie tajne – należy przez to rozumieć głosowanie na kartach opatrzonych pieczęcią Stowarzyszenia, przeprowadzone zgodnie z regulaminem Walnego Zebrania.

§ 3

1. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz w roku, w terminie do końca cerwca każdego roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w trybie i na zasadach określonych w statucie. O ile statut nie stanowi inaczej, tryb i zasady jego zwoływania regulują przepisy niniejszego regulaminu.

3. Walne Zebranie zwołuje Prezes Stowarzyszenia zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem.

4. Porządek obrad i termin Walnego Zebrania oraz listę zaproszonych gości ustala Zarząd po konsultacji z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

5. Przygotowanie materiałów oraz obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Zarząd Stowarzyszenia.

6. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Prezes Zarządu Stowarzyszenia załącza:

1/ Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ubiegły.
2/ Projekty uchwał o zmianie statutu, o wysokości składek członkowskich i wpisowego.
3/ Projekty założeń programowych i budżetu.
4/ Informację dotyczącą zmiany składu Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej.

7. Obrady Walnego Zgromadzenia są jawne. Jawność obrad zapewnia się przez:

1/ Informowanie opinii publicznej o terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania Członków.
2/ Umożliwienie dostępu prasie, radiu i telewizji w celu sporządzenia sprawozdań i relacji z przebiegu obrad.
3/ Umożliwienie publiczności obserwacji obrad poprzez zapewnienie miejsc w lokalu w którym odbywają się obrady.
4/ Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy objęte ochroną dóbr osobistych członków lub ważny interes społeczny, Walne Zebranie na wniosek 1 obecnych może uchwalić tajność całości bądź części obrad. Osoby zaproszone do udziału w Walnym Zebraniu mogą być obecne w części tajnej obrad. Uchwałę w tej sprawie Walne Zebranie podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu po wysłuchaniu uzasadnienia wnioskodawcy bez debaty.

§ 4

1. Walne Zebranie Członków otwiera, prowadzi i zamyka Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności a także gdy zachodzi taka potrzeba Wiceprezes Zarządu. W szczególnych przypadkach Walne Zebranie może dokonać wyboru przewodniczącego obrad. Przewodniczący obrad wybierany jest spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.

2. W celu sprawniejszego przebiegu obrad spośród obecnych, zebrani dokonują spośród nieograniczonej liczby kandydatów wyboru sekretarza obrad. Do obowiązków sekretarza obrad należy pomoc w prowadzeniu obrad, liczenie głosów w głosowaniu jawnym oraz czuwanie nad sporządzeniem protokołu. Sekretarz obrad wybierany jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.

3. Swoją obecność na Walnym Zebraniu członkowie potwierdzają na wyłożonej liście obecności.

4. Po otwarciu obrad Walnego Zebrania, Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności i wykazu członków Stowarzyszenia stwierdza kworum, a w razie jego braku zamyka obrady i wyznacza nowy termin obrad stosownie do § 18 ust.1 Statutu .

5. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący obrad przedstawia do uchwalenia projekt porządku obrad. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad może wystąpić każdy członek Stowarzyszenia i zaproszeni goście. Wnioski w sprawie porządku obrad składa się na początku obrad, najpóźniej przed jego przyjęciem. Porządek obrad Walne zebranie przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu. W uzasadnionych wypadkach Przewodniczący obrad może za zgodą Walnego Zebrania dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.

6. W pierwszym terminie Walne Zebranie rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia. W przypadku zmniejszenia liczby członków obecnych na Walnym Zebraniu poniżej połowy (niemożliwe jest wówczas przyjmowanie prawomocnych uchwał), Przewodniczący obrad przerywa obrady wzywając członków do powrotu na salę obrad. W przypadku dalszego braku kworum przerywa obrady wyznaczając drugi termin obrad stosownie do postanowień § 4 ust. 4 regulaminu.

Obrady Walnego Zebrania Członków

§ 5

1. Władzami Stowarzyszenia poza Walnym Zebraniem jest :

1) Zarząd Stowarzyszenia w liczbie 5 członków składający się z:

a) Prezesa
b) Wiceprezesa I
c) Wiceprezesa II zwanych dalej członkami funkcyjnymi zarządu oraz członków zarządu w liczbie od 1 do 2 osób.

2) Komisja Rewizyjna w liczbie 3 osób, którą kieruje Przewodniczący Komisji zwany dalej członkiem funkcyjnym Komisji Rewizyjnej, oraz jej członkowie w liczbie 2 osób. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, przyjęci przed Walnym Zebraniem przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni gości.

3. Przewodniczący obrad udziela głosu członkom Stowarzyszenia tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

4. Członkowie zamierzający wziąć udział w dyskusji nad określonym porządkiem obrad zgłaszają się do sekretarza obrad prowadzącego listę mówców. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

5. W debacie nad danym porządkiem obrad członek Stowarzyszenia może zabrać głos tylko dwa razy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący obrad może udzielić zezwolenia na zabranie przez członka Stowarzyszenia dodatkowego głosu. Łączny czas trwania wystąpień nie może przekroczyć 5 minut.

6. Poza kolejnością mówców Przewodniczący obrad może udzielić głosu członkom funkcyjnym Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonym gościom.

7. Przewodniczący obrad udziela głosu w sprawach nie objętych porządkiem obrad jedynie dla zgłaszania wniosków formalnych do których zalicza się:

1) Uchwalenie tajności obrad,
2) Zamknięcie dyskusji,
3) Głosowanie bez dyskusji,
4) Ograniczenie czasu wystąpień członków Stowarzyszenia,
5) Stwierdzenie kworum,
6) Przeliczenie głosów,
7) Przerwę w trakcie obrad,
8) Zamknięcie listy mówców

8. O przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku formalnego rozstrzyga Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.

9. Przewodniczący obrad czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad, postanowień statutu oraz powagi i porządku na sali obrad oraz podejmuje czynności dla przywrócenia tego porządku.

1) Przewodniczący obrad może zwrócić uwagę członkowi Stowarzyszenia, który odbiega w swoim wystąpieniu od przedmiotu obrad przywołaniem „do rzeczy” . Po dwukrotnym przywołaniu „do rzeczy” Przewodniczący obrad może odebrać mówcy głos.
2) Przewodniczący obrad ma prawo przywołać członka „do porządku” jeśli zakłóca on porządek obrad. Po dwukrotnym przywołaniu „do porządku” przewodniczący obrad żąda opuszczenia przez zakłócającego sali obrad.

10. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół obrad, który powinien zawierać:

1) Numer, datę i miejsce walnego Zebrania,
2) Nazwisko Przewodniczącego obrad i sekretarza,
3) Stwierdzenie prawomocności obrad,
4) Zatwierdzony porządek obrad,
5) Przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz także zgłoszonych i przyjętych wniosków,
6) Przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw, i „wstrzymuję się”
7) Czas trwania obrad Walnego Zebrania,
8) Podpis Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
9) Do protokołu załącza się:

a) Listę obecności,
b) Listę zaproszonych gości
c) Teksty podjętych na Walnym Zebraniu uchwał
d) Inne dokumenty złożone w czasie trwania Walnego Zebrania.

Głosowanie jawne.

§ 6

1. W głosowaniu jawnym członkowie Stowarzyszenia głosują poprzez podniesienie ręki.

2. Głosowanie przeprowadza się wg następującego porządku

1) Kto jest „za”
2) Kto jest „przeciw”
3) Kto się „wstrzymał” od głosowania

3. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos Prezesa. W przypadku jego nieobecności głos Przewodniczącego obrad.

4. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad przy pomocy Sekretarza obrad.

5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

Głosowanie tajne.

§ 7

1. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna.

2. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie tajne w każdej sprawie, o ile statut Stowarzyszenia to przewiduje.

3. W głosowaniu tajnym głosuje się za pomocą kart wyborczych ostemplowanych pieczęcią Stowarzyszenia i podpisaną przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

4. Przed przystąpieniem do głosowania Komisja objaśnia sposób głosowania. Karty do głosowania wręcza się odczytując kolejno członków z listy obecności.

5. Po podliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.

6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z obrad Walnego Zebrania.

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głosowanie tajne powtarza się.

Uchwały Walnego Zebrania

§ 8

1. Walne na swych posiedzeniach rozstrzyga sprawy w drodze uchwał.

2. Uchwały są odrębnymi dokumentami, za wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowywane w protokóle z obrad.

3. Uchwały powinny być zredagowane w sposób czytelny i zawierać przede wszystkim:

1) Datę i tytuł uchwały oraz kolejny numer. W uchwałach podaje się numer Walnego Zebrania (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) oraz rok podjęcia.
2) Podstawę prawną
3) Postanowienia merytoryczne.
4) Określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz określenie organów sprawujących nadzór nad ich realizacją.
5) Termin wejścia w życie ewentualnie czas jej obowiązywania.
6) Podpis Przewodniczącego obrad który prowadził Walne Zebranie.

4. Wszelkie poprawki podlegających głosowaniu uchwał zgłaszane są ustnie w czasie debaty. Komisja Uchwał i Wniosków zgłoszonym poprawkom nadaje konkretne brzmienie a zapisy uchwały przekazuje do Przewodniczącego obrad w formie pisemnej. Zgłoszona w tren sposób poprawka poddawana jest pod głosowanie Walnego.

5. Porządek głosowania jest następujący:

1) Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały w całości, w razie zgłoszenia takiego wniosku,
2) Głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie uchwały w całości.
3) Głosowanie nad poprawkami według następującej kolejności:

a) Głosowanie poprawek, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach; w przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
b) W przypadku zgłoszenia do tego samego zapisu kilku poprawek, jako pierwszą poddaje się pod głosowanie poprawkę najdalej idącą: o kolejności rozstrzyga Przewodniczący obrad.
c) Poprawki powodujące zmiany w innych zapisach poddaje się pod głosowanie łącznie. 4) Głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

6. Uchwały podlegające głosowaniu są przyjęte gdy:

1) Uchwały, dla których przyjęcia wymagana jest zwykła większość głosów, zapadają, gdy liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów przeciw. Głosów wstrzymujących nie liczy się.
2) Uchwały, dla których przyjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów, zapadają, gdy liczba głosów „za” padła taka liczba głosów, która stanowi co najmniej pierwszą liczbę całkowitą po połowie ważnie oddanych głosów członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu.
3) Uchwały, dla których przyjęcia wymagana jest większość 2/3 głosów, zapadają, gdy liczba głosów „za” padła taka liczba głosów, która stanowi co najmniej pierwszą liczbę całkowitą po wielkości 2/3 ważnie oddanych głosów członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu.

7. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

8. Wyniki głosowania są ostateczne, nie mogą być przedmiotem dyskusji i stanowią podstawę do sporządzenia uchwały.

9. Oryginały uchwał są ewidencjonowane i przechowywane wraz z protokołem z Walnego Zebrania i stanową egzemplarz archiwalny. Odpisy uchwał otrzymuje Zarząd do realizacji.

Rozdział II

Wybory władz – głosowanie tajne

§ 9

1. Jeżeli porządek obrad przewiduje przeprowadzenia głosowania tajnego Walne Zebranie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej.

2. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi 3 członków wybieranych spośród członków Stowarzyszenia. Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zgłaszają obecni na Walnym Zebraniu w liczbie nie przekraczającej dwóch wielokrotności ich maksymalnego składu. Kandydaci na członków Komisji Skrutacyjnej muszą wyrazić zgodę na członkostwo w Komisji. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach do wybieranego na Walnym Zebraniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się łącznie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.

3. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:

1) Przygotowanie wyborów, w tym: przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz z rekomendacją zgłaszającego kandydata oraz sporządzenie listy wyborczej.
2) Przeprowadzenie wyborów, w tym: sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności wyboru władz, rozdanie i zebranie kart wyborczych.
3) Obliczenie głosów.
4) Sporządzenie protokołu z głosowania.
5) Ogłoszenie wyników głosowania.

4. Z przeprowadzonego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół który zawiera:

1) Określenie jakiego wyboru głosowanie dotyczy.
2) Skład Komisji.
3) Liczbę osób biorących w głosowaniu.
4) Liczbę i dane personalne kandydatów.
5) Liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych.
6) Liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
7) Wskazanie kandydata który uzyskał największą liczbę głosów.
8) Wskazanie kandydata który został wybrany.
9) Podpisy wszystkich członków komisji.

5. Wyniki głosowania tajnego ogłoszone przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej są ostateczne, nie mogą być przedmiotem dyskusji i stanowią podstawę do sporządzenia uchwały Walnego Zebrania stwierdzającej dokonanie wyboru.

6. Protokół wraz z kartami wyborczymi stanowi załącznik do uchwały.

Wybory władz Stowarzyszenia

§ 10

1. Walne Zebranie, przed przystąpieniem do wyborów władz Stowarzyszenia ( w tym również wyborów uzupełniających) w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu rozstrzyga sposób wyłonienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie może zdecydować że:

1) Dokona wyboru całego składu Zarządu i całej Komisji Rewizyjnej bez wskazywania w nich osób funkcyjnych. Tak wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna w ciągu 7 dni od daty wyborów dokonają spośród siebie wyborów Prezesa, Wiceprezesa I , Wiceprezesa II Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2) Jeżeli uchwała Walnego Zebrania Członków tak postanowi, wybór władz, może odbywać się jawnie. Do przeprowadzenia wyborów jawnych mają zastosowanie przepisy § 10 ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszego regulaminu.

2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu.

3. Tajne głosowanie w sprawie wyboru władz przeprowadza Komisja Skrutacyjna.

4. Członkom określonym w § 5 ust. 2 pkt. 1 przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, przy czym:

1) Pełne prawo kandydowania i bycia wybieranym tzw. czynne prawo wyborcze (na członków funkcyjnych Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej) oraz prawo do wybierania tzw. bierne prawo wyborcze władz Stowarzyszenia służy członkom Stowarzyszenia w wieku powyżej 18 lat, o ile posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawieni praw publicznych.
2) Ograniczone prawo kandydowania i bycia wybieranym (do Zarządu Stowarzyszenia jako pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej – poza członkami funkcyjnymi tych władz) – oraz pełne prawo do wybierania władz Stowarzyszenia służy członkom Stowarzyszenia w przedziale wiekowym 16 – 18 lat oraz tym, wobec których orzeczono utratę zdolności do czynności prawnych bądź pozbawienie praw publicznych.
3) Nie posiadają prawa wyborczego małoletni poniżej 16 lat. 5. Kandydatów do władz mają prawo zgłaszać wyłącznie członkowie Stowarzyszenia za wyjątkiem członków małoletnich, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

5. Zgłoszenie kandydata do władz następuje ustnie bezpośrednio na walnym Zebraniu. Osoba zgłaszająca poszczególnego kandydata do władz Stowarzyszenia, dla poparcia swego wniosku zobowiązana jest złożyć stosowną rekomendację. Odwołanie członków władz i wybory uzupełniające

§ 11

1. Przed upływem kadencji Członkowie funkcyjni Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą zrzec się funkcji lub być odwołani przez Walne Zebranie.

2. Oświadczenie o zrzeczeniu się funkcji składa się w formie pisemnej. Na najbliższym posiedzeniu Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji. Uchwałę podejmuje się zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na posiedzeniu.

3. Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać członków funkcyjnych władz Stowarzyszenia oraz pozostałych członków władz Stowarzyszenia – w przypadkach szczególnie uzasadnionych . Odwołanie poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, bezwzględną większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu.

4. Przepis ust. 3 stosuje się również do poszczególnych przedstawicieli władz Stowarzyszenia, którzy utracili zdolność wypełniania powierzonych im funkcji.

5. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz. Rozpatrywanie spraw planu pracy i budżetu

§ 12

1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania Członków projekty sprawozdania, planów pracy i budżetu rozpatrywane są w trybie określonym w niniejszym regulaminie.

2. Komisja Rewizyjna po sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zebrania Członków przedstawia Walnemu Zebraniu wniosek o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia. Podejmowanie apeli i oświadczeń.

§ 13

1. W trybie przewidzianym dla uchwał Walnego Zebrania Członków można podejmować:

1) apele – zawierające prawnie nie wiążące wezwanie określonego podmiotu do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania,
2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie.

Rozdział III

Organy Walnego Zebrania Członków

§ 14

Organami Walnego Zebrania Członków są:

1) Przewodniczący obrad
2) Sekretarz obrad
3) Komisja Skrutacyjna,
4) Komisja Uchwał i Wniosków.

Zakres zadań organów Walnego Zebrania Członków

§ 15

1. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zebrania Członków, a w szczególności:

1) Otwiera, prowadzi i zamyka obrady Walnego Zebrania,
2) Przedstawia do uchwalenia porządek obrad Walnego zebrania,
3) Czuwa nad przestrzeganiem statutu, regulaminu obrad i prawomocnością uchwał,
4) Przedstawia projekty uchwał,
5) Udziela głosu w dyskusji
6) Czuwa nad przestrzeganiem toku obrad, powagi i porządku na sali obrad.
7) Podpisuje podjęte na Walnym Zebraniu uchwały i protokół z obrad.

2. Do obowiązków Sekretarza obrad należy w szczególności:

1) Pomaga Przewodniczącemu obrad w prowadzeniu obrad,
2) Czuwa nad wyłożoną listą obecności
3) Liczy głosy w głosowaniu jawnym,
4) Prowadzi listę mówców oraz czuwa nad przestrzeganiem czasu wystąpień,
5) Sporządza protokół z obrad oraz go podpisuje.

3. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należą zadania określone w § 9 ust. 3 niniejszego regulaminu. :

4. Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy:

1) Wybór przewodniczącego Komisji,
2) Opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania Członków,
3) Rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu obrad celem ostatecznego rozstrzygnięcia.

§ 16

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§ 17

1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub pisemnego wniosku wniesionego przez co najmniej 10% członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie żądający zmiany regulaminu składają Zarządowi pisemny wniosek poparty swoimi czytelnymi podpisami z podaniem proponowanego zapisu w regulaminie oraz uzasadnienie żądania.
3. Przyjęcie bądź zmiana postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania jawnego większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

Prezes Stowarzyszenia
Użytkowników Działek Letniskowych
w Szczutowie