Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Użytkowników Działek Letniskowych
w Szczutowie
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie, którego istnienie i działalność reguluje niniejszy statut jest samorządnym i dobrowolnym zrzeszeniem osób będących dzierżawcami działek letniskowych w Szczutowie.

2. Nosi nazwę „Stowarzyszenie Użytkowników Działek Letniskowych w Szczutowie” zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na na obszarze gminy Szczutowo.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczutowo.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie posługuje się własną pieczęcią z napisem „Stowarzyszenie Użytkowników Działek Letniskowych w Szczutowie”.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Rozdział II

Cele i sposób działania

§ 7

Stowarzyszenie ma na celu:

1. Umacnianie i ochronę praw oraz interesów członków Stowarzyszenia jako użytkowników działek letniskowych w Szczutowie.

2. Podejmowanie działań mających na celu wspólne dobro a w szczególności racjonalne korzystanie z urządzeń służących do wspólnego użytku i ich ochronę.

3. Nawiązanie współpracy z instytucjami, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi celem uzyskania pomocy finansowej i wsparcia w organizowaniu budownictwa wodnego (pomosty, kąpieliska, itp.) imprez, propagowaniu zdrowego wypoczynku, promocji regionu w którym działa Stowarzyszenie w sposób zgodny z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez

1. Prowadzenie negocjacji z wydzierżawiającym teren działek letniskowych w sprawach z dzierżawą związanych.

2. Gromadzenie środków i dysponowanie nimi na wspólne cele Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych zawartych w § 7 i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca użytkownikiem działki letniskowej w Szczutowie, która złożyła deklarację członkowską i została przyjęta w poczet członków, zgodna z niniejszym statutem

2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej zobowiązanie przestrzegania Statutu i celów statutowych Stowarzyszenia oraz stosowanie się do przyjętych regulaminów a także oświadczenia o udostępnieniu danych osobowych. Osoba małoletnia poniżej 16 lat może być przyjęta w poczet członków za zgodą jej przedstawicieli ustawowych, bez udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków, oraz bez prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 11

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może stać się jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 12

Członek ma prawo:

1. Brać udział w walnym zebraniu członków.

2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

3. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4. Korzystać z urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia.

5. Członek wspierający ma prawo brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym poprzez upoważnionego przedstawiciela.

§ 13

Członek obwiązany jest:

1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.

3. Regularnie opłacać składkę członkowską.

4. Regularne opłacanie składki obowiązuje również członka wspierającego.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
2) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3) Rozwiązania się Stowarzyszenia..
4) Skreślenia z listy członków z powodu nieuzasadnionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy od daty podjęcia uchwały o skreśleniu przez Walne Zebranie Członków.
5) Wykluczenie ze Stowarzyszenia za:

a) rażące naruszenia postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia.

2. Skreśleń i wykluczeń o których jest mowa w ust. 1 dokonuje Zarząd Stowarzyszenia. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4 i 5 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia stosownej uchwały.

4. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołania na swym pierwszym posiedzeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania członkostwo ulega zawieszeniu

5. Do osób którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.4 i 5.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest 3-letnia a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że ¾ obecnych uchwali jawność głosowania.

§ 16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne walne zebranie odbywa się corocznie w pierwszym półroczu.

4. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd:

a) z własnej inicjatywy
b) na zgłoszone na piśmie żądanie 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

5. Walne nadzwyczajne zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia żądania.

6. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego walnego zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 17

Do kompetencji zwyczajnego walnego zebrania należy:

1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium.

2. Uchwalenie programów pracy Zarządu.

3. Podejmowanie uchwał w sprawach o szczególnym znaczeniu.

4. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich.

6.Uchwalenie statutu i jego zmian.

7. Ustalenie składek członkowskich i terminów ich płatności.

8. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia.

§ 18

1. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków uczestniczących w zebraniu. Do ważności uchwał w sprawie zmiany statutu wymagana jest większość, ¾ biorących udział w głosowaniu. W walnym zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków Stowarzyszenia. W razie braku takiej liczby członków w wyznaczonym terminie walne zebranie będzie ważne w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

2. Obrady Zebrania Członków Stowarzyszenia są jawne.

3. Walne obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 19

Nie mają prawa udziału w głosowaniu i nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia członkowie małoletni, poniżej lat 16.

§ 20

1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez walne zebranie, na zasadach określonych w § 15 ustęp 2 Statutu. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa i dwóch wiceprezesów.

2. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów na posiedzeniach w których uczestniczy co najmniej 3 jej członków, w tym prezes lub jeden wiceprezes.

3. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Stowarzyszenia składa Prezes i członek Zarządu.

§ 21

Do zakresu działalności Zarządu należy realizowanie celów Stowarzyszenia a w szczególności:

1. Wykonywanie uchwały walnego zebrania członków.

2. Gospodarowanie funduszami Stowarzyszenia i zabezpieczenia jego mienia.

3. Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, z tym że zarząd może upoważnić do takiego reprezentowania prezesa lub jednego z wiceprezesów.

4. Zwoływanie walnego zebrania członków.

5. Składania sprawozdań ze swej działalności walnemu zebraniu członków.

§ 22

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez walne zebranie na zasadzie § 15 ustęp 2 Statutu. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. Do zakresu działania Komisji należy:

1. Kontrola stanu majątkowego i działalności finansowej Stowarzyszenia.

2. Kontrola opłacania składek członkowskich.

3. Składanie sprawozdań z odpowiednimi wnioskami walnemu zebraniu.

4. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Posiedzenia komisji są prawomocne, przy obecności przewodniczącego i co najmniej jednego członka Komisji.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 23

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1. Składki członkowskie.

2. Dary i zapisy.

3. Odsetki należne od lokat pieniężnych.

4. Inne dochody.

§ 24

Fundusze Stowarzyszenia winne być obracane na cele związane z realizacją jego zadań.

§ 25

1. Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały walnego zebrania członków.

Rozdział VI

§ 26

Rozwiązanie Stowarzyszenia.

1. Walne zebranie członków, w którym uczestniczy co najmniej 2/3 ogółu członków może uchwalić większością głosów rozwiązanie i likwidację Stowarzyszenia.

2. W razie braku quorum w wyznaczonym terminie, uchwała w tym przedmiocie może zapaść przy obecności 1/3 ogółu członków w drugim terminie w wyznaczonym po upływie nie mniej niż 30 dni.

3. Uchwała zebrania członków określi przeznaczenie majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

4. Likwidatorami Stowarzyszenia jest Zarząd.

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 27

1. Zobowiązuje się Zarząd Stowarzyszenia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia zawierającego:

1) zmianę przyjętą Uchwałę nr 3/1998 z 21 stycznia 1998 roku Stowarzyszenia Użytkowników Działek Letniskowych w Szczutowie w sprawie zmiany Statutu.
2) zmiany przyjęte Uchwałą Nr 1/05 z dnia 28 maja 2005 roku Stowarzyszenia Użytkowników działek Letniskowych w Szczutowie w sprawie zmiany Statutu